Dłużnik

Komornik Sądowy Informuje:

Mając na uwadze ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo podstawowe. Kontaktując się z Kancelarią należy podać  sygnaturę akt komorniczych oraz dane dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dłużnik ma obowiązek poinformowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny na podstawie art. 762 kpc. która może wynosić do 2000zł  nadto, w przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika zarządzeniem komornika  pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 801 k.p.c. jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia świadczenia, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień. Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku. Wyjaśnienia w tym zakresie można złożyć osobiście w Kancelarii lub pisemnie. 

Dłużnik ma możliwość dokonania wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych  w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

 

NR KONTA BANKOWEGO

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ!

w treści przelewu należy wpisać sygnaturę akt komorniczych
z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP
oraz dane dłużnika