Wierzyciel

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Jednocześnie komornik  informuje, iż wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

W celu usprawnienia przebiegu postępowania wierzyciel do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien dołączyć dane dłużnika: PESEL, NIP, imiona rodziców W przypadku osób prawnych  KRS, REGON

W przypadku gdy dłużnik zamieszkuje lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Piasecznie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę:

„Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji“

Komornik  informuje jednocześnie, iż wierzyciel jest zobowiązany do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może w oparciu o art. 797 1 k.p.c. zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem wskazując: „Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotrowi Cabaj Kancelaria komornicza w Górze Kalwarii  poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797 1 kodeksu postępowania cywilnego“. Wysokość opłaty określona jest w art. 53 lit. „a” ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.